Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi elde ettiği kişisel veriler bakımından kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına haizdir. Kişisel Verilerin Korunması Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız, çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum çalışanlarının kişisel verileri ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile sair yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak şirket politikası olarak benimsenmiştir.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme.
 1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz tarafımızdan sağlanmakta olan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri; tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetleri faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızdan aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport verileriniz, Kimlik Numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Tanı ve Tetkik sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ilişkin kişisel verileriniz.
 • Özel Sağlık Sigortası Verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap/ IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • İş Başvurusu: Müracaat etmeniz halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz
 • Muayenehanelerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • www.swissvisiongroup.com  adresine girdiğiniz kişisel verileriniz.

Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, artırılması ve araştırılması,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Sağlık hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunulması,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ticari ilişki içinde olduğumuz firmalara uyarı/bilgi mesajlarının gönderilmesi,
 • İnsan kaynakları politikamızın planlanması ve yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikayetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
 • İş veya staj başvurusunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının tespiti,
 • Çalışma alanlarımız, işyerlerimiz, binalarımız, tesislerimiz, işletme sahalarımız ve araçlarımızda ses ve görüntü kayıtlarını güvenlik, giriş çıkış kontrolü ve çalışma süreçlerinin takip edilmesi,
 • Ses ve arama kayıtları merkezlerimizle ya da kişisel telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da iç yönergeler ve web sitesi politikası ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sürücü bilgisi (ehliyet) ve tahsis edilen aracın GPS takip (lokasyon) bilgileri; araç tahsisi veya kiralık araç verilmesi durumunda bu sürecin yönetilmesi,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması, tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların veri sorumlusu tarafından yerine getirilmesi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla  Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi  tarafından Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ve faaliyet konumuza dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi ve yasal dayanakları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve sair yasal mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında açıkça düzenlendiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını sahipsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilir.

 1. Veri Güvenliği

Swiss Vision Group Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

 1. Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi  web sitemizdeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Huzur Mah. Skyland B-Blok K: 7 No: 107-108 Sarıyer / İstanbul adresine kargo ile veya noter kanalıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe gönderebilirsiniz,

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Bilgilendirme Formunu tam ve eksiksiz doldurarak, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz. Bu durumda talepleriniz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirilip karara bağlanacaktır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi: http://www.swissvisiongroup.com/
Telefon Numarası: +90 212 909 87 89
E-Posta Adresi: info@swissvisiongroup.com
Adres: Huzur Mah. Skyland B-Blok K: 7 No: 107 Sarıyer / İstanbul

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.